จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางเข้าวัดอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
690,150.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
690,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 690,000
หจก.ทองพูน 2474 688,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 690,150
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ทองพูน 2474 688,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/174/2562
วันที่ทำสัญญา :
2 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 14:08:21