จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสวรรคโลก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (กปภ.สาขาสวรรคโลก)
จำนวนเงินงบประมาณ :
142,100.28 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
140,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาที่ 138,600.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอ็น เอส 2017 จำกัด เสนอราคาที่ 139,800.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.วิชชุตา มารอด
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสวรรคโลก 8/2562
วันที่ทำสัญญา :
28 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-02 16:04:29