จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสวรรคโลก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก)
จำนวนเงินงบประมาณ :
119,412.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
119,412.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
น.ส. ยุภา เกตุบาง เสนอราคาที่ 111,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
น.ส. ยุภา เกตุบาง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.วิชชุตา มารอด
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสวรรคโลก 7/2562
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-02 15:47:20