จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
136,860.02 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
136,746.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. หจก.สุราษฎร์กลเกษตร เสนอราคา 136,746.00 บาท
2.บจก.ถาวรชัย เสนอราคา 130,540.00 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
3. บจก.เซาท์เมคานิกส์ เสนอราคา 136,874.40 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สุราษฎร์กลเกษตร ราคา 136,746.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
130/62
วันที่ทำสัญญา :
2 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-02 11:44:48