จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครสวรรค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,792,292.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,547,839.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด เสนอราคา 1,724,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ราคาที่ตกลง 1,724,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
PaweenaS
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.นว.30/2562
วันที่ทำสัญญา :
23 ก.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 22:36:14