จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา บจก.อุดร ช.ทวี (สาขาหนองบัวลำภู)
จำนวนเงินงบประมาณ :
112,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
112,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เมษาเจริญการโยธา ราคาที่เสนอ112,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เมษาเจริญการโยธา
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
เลขที่สัญญา :
2/2562
วันที่ทำสัญญา :
5 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-30 17:09:52