จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.142+503.200 - กม.142+952.200 (ด้านขวาทาง) กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนเงินงบประมาณ :
564,960.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
564,960.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 560,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 561,500.00 บาท
3. หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น เสนอราคา 562,960.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 560,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคาต่ำสุด 560,000.00 บาท โดยวิธีคัดเลือก ตรงตามคุณสมบัติ
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/138/2562
วันที่ทำสัญญา :
18 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-30 15:01:29