จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ฤทธิวงศ์วนิช บ้านเลขที่ 249 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
312,807.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
284,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วน อ.การประปา ราคาที่เสนอ 284,500.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วน อ.การประปา
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.55/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-30 13:56:41