จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครปฐม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอย 3/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
131,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
131,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
น.ส.ยุวนิด ลวสินอาภรณ์
เลขที่สัญญา :
11/2562
วันที่ทำสัญญา :
7 มี.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-30 11:47:15