จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,240,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,240,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปป์ไลน์ 60
3.บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องการหลัดเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
จุฑามาศ ไชยมะโน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.17/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 16:15:44