จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานพ พำนักชีวา ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
354,242.01 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
354,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ศรีวิชัย ก่อสร้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ศรีวิชัย ก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
จุฑามาศ ไชยมะโน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่14/2562
วันที่ทำสัญญา :
31 พ.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 15:43:32