จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายชุติวัต ตะนวน ต.สันโป่ง องแม่ริม จ.เชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
313,347.91 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
279,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กิตเพชรคอนสตรัคชั่น
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กิตเพชรคอนสตรัคชั่น
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แและเป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
จุฑามาศ ไชยมะโน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.11/2562
วันที่ทำสัญญา :
14 พ.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 14:50:00