จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม งบประมาณปี 2562 ดันท่อลอดทางหลวงหมายเลข 22 (นิตโย) บ้านม่วงไข่ กม.124+042 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม)
จำนวนเงินงบประมาณ :
483,640.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
483,640.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 483,640 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 482,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 10:31:58