จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนายอโนทัย คงคาช่วย ถนนพ่อขุนทะเล 25 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
132,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
132,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ช.นพรัตน์ 132,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ช.นพรัตน์ 132,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.50/2562
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 08:27:36