จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสังขะ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสังขะ
จำนวนเงินงบประมาณ :
304,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
304,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.พีบีรุ่งทรัพย์ จำนวน 304,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พีบี รุ่งทรัพย์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาในวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
มธุรส สุดหอม
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.7/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 พ.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 09:50:08