จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาพนัสนิคม
จำนวนเงินงบประมาณ :
321,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
321,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 321,800.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 321,800.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-30 15:46:56