จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายภานุพงษ์ ม่วงคำ (โครงการทรัพย์ทวี) ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
156,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
156,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.ป.สยาม 156,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.ป.สยาม 156,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.51/2562
วันที่ทำสัญญา :
9 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 10:47:58