จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
จำนวนเงินงบประมาณ :
121,338.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
121,338.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.พิมานการโยธา เสนอราคา 128,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.นายจรูญศักดิ์ แก้วรัตน์ เสนอราคา 113,400.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายจรูญศักดิ์ แก้วรัตน์ เสนอราคา 113,400.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นราคาที่ กปภ.รับได้
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้
ผู้บันทึก :
เกศรินทร์ สุดขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 29/62
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 17:01:14