จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง
จำนวนเงินงบประมาณ :
26,541,029.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,180,516.07 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 2,200,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 13:07:56