จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
437,815.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
437,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
2.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
3.หจก.ปริชาติการโยธา
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-28 14:54:51