จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใสสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง
จำนวนเงินงบประมาณ :
299,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
299,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวสุมลฑา สระกวี ราคาที่เสนอ 299,600.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวสุมลฑา สระกวี
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-28 14:10:01