จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ ๒
จำนวนเงินงบประมาณ :
730,917.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
730,917.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 1) ราคาที่เสนอ 730,000.00บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 365วัน
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 2 ) ราคาที่เสนอ 714,000.00บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 365วัน
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 3) ราคาที่เสนอ 660,000.00บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 365วัน
๔.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรกาญจน์ไทยเซอร์วิส (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 4) ราคาที่เสนอ 711,849.60บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 365วัน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 3 ) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 660,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 04/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 10:35:17