จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
480,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
436,560.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส เสนอราคา 395,472.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส
เหตุผลที่คัดเลือก :
โดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/55/2562
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 15:00:44