จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ กปภ.ข.๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) กปภ.ข.๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวนเงินงบประมาณ :
462,240.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
462,240.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง (2004) 428,856.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง (2004) 428,856.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/54/2562
วันที่ทำสัญญา :
12 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 09:58:28