จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,675,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,675,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองปรือ วิศวกรรม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองปรือ วิศวกรรม
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 16:04:48