จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนางจิรพร ประดิษฐ์กุล ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
377,366.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
340,250.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 340,250.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
การพิจารณคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ทมก.9/2562
วันที่ทำสัญญา :
4 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-27 12:01:41