จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวกนกจันทร์ เลิศไพบูลย์ โฉนดเลขที่ 142125 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
361,016.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
361,016.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 360,911.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-27 11:34:52