จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.93/62
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,083,915.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,083,915.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด 812,936.-
2. บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 683,000.-
3. บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 691,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 683,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้อง ต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
เลขที่สัญญา :
ปพย.105/62
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 11:22:24