จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
บุคคลภายนอกบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
535,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
486,892.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ปธากรณ์ 531,360.-บาท, บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค 485,352.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค 485,352.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 16:44:45