จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ DATA LOGGERการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
199,448.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
199,448.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 199,448.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 199,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 30/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 14:25:53