จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ระยะเวลา 3 เดือน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
548,187.75 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
548,187.75 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคาที่ 539,000.00 บาท
2. บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ 544,523.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ 543,420.90 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคาที่ 539,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติและถูกต้องตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช.03/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 15:06:44