จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
364,031.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
361,351.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคาที่เสนอ 361,351.00 (เงินสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.หนองมนวิศวกรรม (1992)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.62/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 14:09:38