จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
492,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
492,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากมีศักยภาพในการดำเนินการและไม่มีประวัติเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 13:44:54