จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างและขยายผิวทางยางพาราบริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222-บ้านหัวตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี ช่วง กม.ที่ 10+400 ถึง กม.ที่ 10+690
จำนวนเงินงบประมาณ :
485,273.89 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
485,273.26 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 484,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 484,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
น.ส.รังษิยา จันทร์สา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-27 15:41:32