จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวนเงินงบประมาณ :
770,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
770,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
อนุรักษ์ ซีร็อกซ์ / 770,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
อนุรักษ์ ซีร็อกซ์ / 770,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/56/2562
วันที่ทำสัญญา :
18 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 13:51:16