จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,476,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,476,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เสนอราคา 1,444,560.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เสนอราคา 1,444,560.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
การจัดจ้างครั้งนี้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 55 (2)(ซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/1/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 10:10:12