จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โฉนดเลขที่ 127511 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
441,511.81 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
441,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. หนึ่งกิจนที ราคาที่เสนอ 441,000.- บาท
บจก. ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ ราคาที่เสนอ 441,000.- บาท
หจก. สุธา กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 436,500.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. สุธา กรุ๊ป ราคาที่ตกลง 436,500.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามที่ กปภ. กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 75/2562
วันที่ทำสัญญา :
31 พ.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-24 15:37:00