จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหอพักบ้านขอนขว้าง หมู่ ๙ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
111,605.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
111,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 111,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาตกลงจ้าง 111,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาจากเกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
5541033
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาปักธงชัย 13/2562
วันที่ทำสัญญา :
22 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-23 19:09:15