จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บมจ.ศุภาลัย โครงการศุภาลัยไพรด์ เฟส 1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,405,077.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,282,281.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 1,007,800.- บาท
2.หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,080,000.- บาท
3.ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 899,999.- บาท
4.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 880,000.- บาท
5.หจก.124 คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,022,920.- บาท
6.หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 850,000.- บาท
7.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 828,180.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่ตกลง 828,180.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
เลขที่สัญญา :
กปภ.อด.24/2562
วันที่ทำสัญญา :
20 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 16:21:10