จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายห้วยกะปิ 16 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
105,621.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
102,942.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 102,942 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.61/2562
วันที่ทำสัญญา :
28 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-23 16:03:12