จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562
จำนวนเงินงบประมาณ :
404,460.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
404,460.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด ราคา 630/ชม./1 เครื่อง
2.บริษัท ช.รุ่งเรือง การประปา 2018 จำกัด ราคา 640/ชม./1 เครื่อง
3.บริษัท เอส เค พี เวิรลด์ จำกัด ราคา 650/ชม./1 เครื่อง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด ราคา 630/ชม./1 เครื่อง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉช.11/62
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-23 11:26:12