จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อบริการ NEWSCenter, iQNewsClip, iQNewsClip Custom Topic และการมอนิเตอร์ข่าวจากเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำหัว – ท้ายกระดาษโลโก้ กปภ.
จำนวนเงินงบประมาณ :
499,476.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
499,476.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 499,476.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาเสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-22 17:10:10