จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากช่อง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บริษัท ตังนำเกษตร จำกัด บริเวณโครงการเดอะแพลนท์ ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวนเงินงบประมาณ :
261,056.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
260,973.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัทต้นน้พ 52 จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัทต้นน้พ 52 จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาไม่ต่ำกว่าราคากลาง เอกสารตามเงื่อนไขกำหนดถูกต้อง
ผู้บันทึก :
ธนิดา
เลขที่สัญญา :
ปช.8/2562
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-28 14:39:50