จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโครงการบ้านหนึ่งและสอง หมู่ที่ ๗ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
185,846.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
185,846.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา 185,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการวางท่อประปา
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
13/2562
วันที่ทำสัญญา :
20 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-22 15:31:04