จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณซอยคีรีนคร 8/3 ม.7 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
106,429.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
106,429.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.ศิลปชัย ราคาที่เสนอ 106,429.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.ศิลปชัย ราคาที่เสนอ 106,429.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.60/2562
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-18 14:39:13