จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่่องสูบน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ เร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,107,044.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
949,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด เสนอราคา 948,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาตำกว่าราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/79/2562
วันที่ทำสัญญา :
12 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 14:57:53