จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 180 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
จำนวนเงินงบประมาณ :
433,350.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
433,350.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 373,740.30 บาท
2. บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 404,460.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 373,740.30 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/43/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-22 14:32:34