จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 10/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
549,433.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
549,433.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 373,000.00 ราคารวมภาษี
2.บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 390,000.00 ราคารวมภาษี
3.บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 396,990.00
4.บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 399,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 373,000.00 ราคารวมภาษี
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 10:52:22