จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานบริการถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓
จำนวนเงินงบประมาณ :
336,365.28 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
336,365.28 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
พีแอนด์ที ก็อปปี้ ราคาที่เสนอ 336,365.28 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
พีแอนด์ที ก็อปปี้ ราคาที่เสนอ 336,365.28 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/02/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-21 15:31:23