จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านโรงนา หมู่ 5 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
399,998.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
393,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.พีริยา เสนอราคา 393,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พีริยา เสนอราคา 393,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
5541033
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาปักธงชัย 12/2562
วันที่ทำสัญญา :
20 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-21 15:09:05